EEG Biofeedback


CO JE NUTNO VĚDĚT O METODĚ EEGBIOFEEDBACK ?

Patřím mezi velké příznivce metod Biofeedback a EEG Biofeedback. Jsou to metody, které se dále rozvíjejí a budou, protože umožňují klientovi vliv na své tělesné a psychické funkce. V těchto metodách stojí klient těsně vedle lékaře a rychle se učí, jak zlepšit koncentraci, paměť, náladu, jak snížit stres, únavu, úzkost , zlepšit práci plic, srdce, svalů pánevního dna, zmenšit nadměrné emoce bez dodatečných léků. Tím napravuje poruchy, posiluje zdraví a snižuje potřebu léčení léky.

Je mnoho vědeckých publikací o tom, jak metody „feedbacku“ pomáhají v různých psychosomatických i neuropsychických poruchách i nemocech.

Chtěla bych zdůraznit, že je nutné pamatovat, že jsou to pouze dvě z mnoha neuroregulačních metod.

Jsou to metody, které jsou výbornými pomocníky při léčbě (rovněž léky) vážných nemocí. EEGBiofeedback zvyšuje dobrou náladu, dává energii, snížuje stres, působí relaxačně a pomáhá zlepšit řadu funkcí mozku.

Podobný účinek má Biofeedback, který pracuje s tzv. autonomními funkcemi nervové soustavy a dovede snížit krevní tlak, zlepšit práci srdce po infarktu, snížit svalové napětí, dovede sharmonizovat emoce.

Tyto metody nejsou dalšími „DIVY SVĚTA“, ale mělo by se je využívat častěji, všude tam, kde je to možné. V prevenci, k zlepšení psychických i fyzických funkcí, v nemocech, kde jsou pomocníky v léčbě.

EEG Biofeedback (Neurofeedback je šírší pojem – z angl. EEG – vyšetření mozkové činnosti- elektroencefalogram, bio-biologicky týkající se živého organismu, feedback – zpětná vazba) je někdy nazýván západní jógou nebo elektronický zen – náleží do tréninkových metod, které umožňují harmonizaci mozkové činnosti formou bioneuroregulace a samoučení se mozku. Složité biochemické pochody v mozku jsou základnou pro vznik mozkové bioelektrické činnosti. Tu je možné měřit a zapisovat elektroencefalografem v křivce elektroencefalogramu.

Mozek produkuje 5 různých aktivit, které se liší mezi sebou parametry frekvence, voltáže, tvaru, také místem vzniku v mozku, místem výstupu v křivce EEG, svou vazbou na jednotlivé fyziologické stavy vědomí – tzv. pásem mozkových vln od nejpomalejších po nejrychlejší – delta 0,5-4 Hz, theta 4-8 Hz, (delta a theta – pomalé frekvence), alfa 8-12 Hz, beta 13-35 Hz, gamma nad 35 Hz. (beta a gamma – rychlé frekvence).

Všechna pásma jsou viditelná v kvantitativním EEG (mapě mozku) během celého života a podle stavu chování v různém zastoupení.
V křivce EEG (vzor kvalitativni EEG) bdělosti u dospělého člověka při zavřených očích existuje topografické rozlišení činnosti mozku. V přední části, dominuje činnost beta, v týlu zas je místo činnosti alfa, převážně uspořádané u dospělých osob do tzv.rytmu alfa. Po otevření očí by měla činnost alfa zmizet nebo snížit svoji amplitudu v týle a všude by měla být dominující aktivita beta.

V usínání I.fáze se rozpadá alfa a přibývá vln theta, ve spánku NREM chybí topografické rozlišení a dominují tzv.spánková vřeténka na pozadí v II.fázi theta vln, v III. fázi vln theta a ojedinělých delta vysokoamplitudových, v IV.fázi již bez spávnkových vřetének NREM.

Ve spánku NREM tělesné funkce jsou stabilní a regulární. Dalším spánkem je spánek REM, před kterým obvykle dochází k přechodu do povrchnější fáze spánku. Spánek REM charakterizují vlny theta, alfa a rychlé vlny nízkých amplitud, nejdůležitějěí v tomto spánku je chování se fyziologických funkcí těla, které jsou nestabilní a neregulární.

EEG mezi funkcemi mozku a chováním existuje přímá souvislost, která je patrná v křivce různých biologických funkcí například v křivce mozkové činnosti v tzv.vzoru EEG. Mozek totiž mění svoji aktivitu podle STAVU CHOVÁNÍ: bdění, usínání, spánku, buzení.
Jinak vypadá vzor EEG během psychického napětí, jinak v relaxaci. I malé změny ve frekvenci mozkových vln se pojí s určitými fyziologickými konsekvencemi. Žijeme ve světě, kde není nouze o stresory a stresové situace a tak je velmi málo lidí, kteří mají normální hodnoty mozkových vzorců v mapě mozku při normální křivce EEG.

Terapeut a klient mají k dispozici důmyslné lékařské přistroje, které umožňují analyzovat a nahlédnout na práci celého organizmu, včetně mozku. Klient v průběhu tréninků má možnost změnit funkci mozku (i tělesných funkcí) při využití zpětné vazby ku svému prospěchu.

Před tréninkem je nutné vyšetřit, které funkce potřebuje klient / dítě vylepšit. Proto je kandidát na tréninky vyšetřen lékařem, projde psychologickými testy, měl by mít provedeno vyšetření EEG a tzv. mapu mozku.
Všechna vyšetření jsou neinvazivní, nebolestivá, neškodlivá a podávají mnoho užitečných informací nejen pro trénink, ale mohou se hodit i mimo EEGBiofeedback, například pro řidiče, pro lékařský posudek, pro psychologický posudek atd. Vyšetření jsou potřebná pro konstrukci nápravného nebo optimalizujícího protokolu pro trénink, aby bylo možné ocenit, které funkce je potřeba posílit.

PRŮBĚH TRÉNINKU EEGBIOFEEDBACK

Klient/ dítě má na hlavě čidla (malé kovové kroužky), která snímají signál EEG. Ten je dál v počítači zapsán, analyzován a  dále kvalitativně i kvantitativně vyhodnocen. Tento záznam je viditelný v reálném čase na monitoru trenéra, který podle výsledků EEG a mapy mozku navrhne tréninkový individuální protokol. Během tréninku pozitivně posiluje trénovaného k dosažení žádoucí změny ve vzoru EEG.

Pro trénovaného je záznam EEG přepsán do grafické, lépe srozumitelné formy videohry, kterou hraje bez pomoci joysticku, bez klávesnice a myši, jen svým klidným zrelaxovaným mozkem. Činnost mozku je představena jako pohyb autíčka, řeky, koule, robota. Přímý pohyb je správný a znamená pro klienta, že jeho činnost mozku je odpovídající pro současné dobrém soustředění a relaxaci svalů (mozek vytvořil správný vzor EEG pro tyto funkce). Správná činnost mozku je odměňována úspěchem ve hře, vzrůstajícím počtem bodů, zvukovými nebo dotykovými signály.


Jestliže autíčko sjíždí vlevo nebo vpravo z vyznačené cesty, úspěch se nedostaví. Mozek nevytvořil očekávaný vzor EEG a dostává o tom jasnou informaci. Náš mozek se rád učí, a proto se v procesu učení systematickým opakováním tréninku naučí vytvářet žádoucí frekvence mozkových vln a brzdit vytváření frekvencí nežádoucích. Nežádoucí frekvence jsou spojeny s oslabením funkcí – například s horším soustředěním, pamětí, horší kvalitou spánku nebo kvalitou tvořivosti a jinými příznaky neregulované práce mozku.


Tréninky EEG Biofeedback zvyšují neuroplasticitu a povzbuzují regulační mechanismy,
které se podílejí na aktivaci mozkové kůry, a tím mají vliv i na optimalizaci práce mozku, na zlepšení funkcí kognitivních, na soustředění, na paměť, na kreativitu, na rychlost učení, na rychlost správného rozhodnuti, zmenšuji stres.

Výskyt nežádoucích frekvencí má negativní vliv na fungování organismu. Někdy se hovoří o poruchách, ve kterých dominují pomalé frekvence (poruchy z pomalých frekvencí theta a delta) nebo o poruchách, ve kterých dominují rychlé frekvence pásem mozkových vln (poruchy z rychlých frekvencí beta a gamma).

Existují i poruchy, ve kterých abnormálně vystupuje příliš mnoho pomalých a současně i rychlých frekvencí nebo dokonce abnormální grafické elementy, jako jsou ostré vlny, hroty, komplexy hrot-vlna a další.

Příkladem poruchy z pomalých frekvencí je například žák, který se nehlásí, nestačí sepsat úkoly z tabule, často se plete, nebaví ho učení, ztrácí věci. Podobně se děje také u některých forem depresí.

Příkladem poruch z rychlých frekvencí je například úzkost, příkladem poruch z pomalých a rychlých frekvencí současně mohou být některé typy ADHD. Výskyt abnormálních grafických elementů je typický u epilepsií, ale nejenom často i u migrén.

EEGBiofeedback se používá v pedagogice, psychologii, logopedii a psychosomatice jako součást komplexního léčení specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, dyspraxie, a jiných dys) a v školním neúspěchu, poruchách koncentrace a jejího udržení, paměti, motivace, v problematickém chování a dysharmonii emocí (agrese), poruchách spánku, přijímání potravy (bulimie, anorexie), v logopedických poruchách (opoždění vývoje mluvy, v dysfazii, afaziích různého typu, koktavosti, mutismu), v psychosomatických poruchách, bolestech hlavy aj.

EEGBiofeedback má důležité místo v léčbě dětí se spektrum autizmu a v syndromu Aspergera, některých mentálních opoždění, při léčbě dětí s porušenou funkcí analyzátorů (dětí nevidomých, neslyšících), dobré výsledky získáno v nápravě postcovidové mlhy, v syndromu chronické únavy, vyhoření, v chorobě tiků, depresi, úzkosti, OCD, při léčbě některých mentálních opoždění, pomocné metody u dětí s porušenou funkcí analyzátorů tj.dětí nevidomých, neslyšících, v léčbě neuroz všeho druhu, PTSD u dětí i dospělých válečných veteránů, v léčbě šumu v uších atd.

Tréninky EEGBiofeedback byly pozitivně oceněné jako podpůrná nefarmakologická metoda v léčbě epilepsie, rovněž farmakorezistentní, v rehabilitaci po úrazech hlavy, mozkové mrtvici, v dětské mozkové obrně, po operacích mozku, v různých typech deprese, OCD, úzkosti, panice, některých typech schizofrenie, chorobě Parkinsona a demencích hl.Alzheimera, a jiných.

PRO KOHO JE VHODNÝ TRÉNINK EEGBIOFEEDBACK

Pro děti a dospělé osoby zdravé:

 • Rychlé učení np.cižích jazyků
 • Lepší koncentrace
 • Lepší paměť
 • Kreativita
 • Lepší spolupráce ve skupině
 • Vyšší sportovní výsledky, rekordy
 • Vyšší umělecké výsledky
 • Napady (reklamní agentury)
 • Uspořádání myšlenek, správná rozhodnutí, plánování
 • Motivace
 • Talentované děti

V některých psychologických a psychosomatických poruchách :

 • dětí se specifickými poruchami učení ( dyslexií, dysgrafií, dyskalkulií a dyspraxiíi)
 • psychosomatických poruchách
 • logopedických problémech, hlavne při opoždění vývoje řeči, dysfazii a afazii, koktavosti, mutismu, aj.
 • problémech se soustředěním, pamětí, motivací a učením
 • pocovidové mlze a jiných problémech spojených s covidem
 • poruchách spánku (nespavost, brzké probouzení,, košmary, noční děsy, lunatikování)
 • poruše přijímání potravy – bulimie, anorexie
 • problému s chováním, školními neúspěchy (ADHD, ADD), agresi a neklidu
 • bolestich hlavy a migrénách
 • v tikách
 • léčbě neuróz všeho druhu
 • ve vyhoření a chronické únavě
 • léčbě emocionálních problémů
 • léčbě PTSD jak u dětí, tak u dospělych, také válečných veteránů
 • léčbě šumu v uších
 • v epilepsii, rovněž farmakoresistentní
 • syndromu chronické únavy a syndromu vyhoření
 • v rehabilitaci po úrazech mozku a po mozkové mrtvici, po operacích mozku
 • v rehabilitaci po dětské mozkové obrně
 • roztroušené skleroze
 • v léčbě deprese
 • léčbě úzkosti, panice
 • léčbě OCD
 • léčbě syndromu Aspergera a spektrum autizmu
 • léčbě choroby Parkinsona a jiných extrapyramidových poruch
 • léčba choroby Alzheimera a jiných druhů demencí
 • léčbě některých mentálních opoždění (syndrom Downa a jiné)
 • léčbě dětí s porušenou funkcí analyzátoru np. dětí nevidomých, neslyšících či s oslabením zraku, sluchu
 • Také v nemocích onkologických a jiných poruchách a nemocech, kdy je potřebné zvednout náladu a zvýšit energii

 

Nejčastěji se EEGBiofeedback užívá samostatně nebo v komplexní léčbě spolu s farmakologickým léčením.
V léčebných aplikacích rozhoduje lékař, v jiných případech příslušný specialista psycholog, logoped, pedagog, sociální pracovník atd.

Často EEG Biofeedback pomáhá zlepšit nejen zdravotní stav nemocného, ale i jeho duševní naladění a motivaci k pohybové rehabilitaci, často se podaří zmenšit poruchy a zmenšit spotřebu léku (ADHD, epilepsie atd.).

Počet tréninků EEGBiofeedback záleží na mnoha faktorech, závažnosti a času trvání poruch, věku klienta, motivaci a rychlosti učení. Křivka učení rostoucí vyžaduje méně, křivka oploštěná více tréninku. Nejčastěji zdravé i nemocné osoby cvičí 2x týdně po dobu 30 minut čistého času cvičení s tím, ze zdraví absolvují 15-20 tréninků, nemocní více než 20, nejčastěji 30 až 50 tréninků.

Žádáme Klienty o monitorování svých emocí a zdravotního stavu během každého dne 1 měsíce kdy chodíte na trénik EEG Biofeedback, ev. déle podle doporučení lékaře. Po 20 trénincích je zhodnocení tréninků s lékařem.

 

Nadcházející kurzy

Call Now Button